Skip to content

Bestuur

Moderamen Kerkenraad

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente Soest. Maandelijks overlegt het moderamen met de brede kerkenraad, die bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen).

College van Kerkrentmeesters (cvk)

Het CvK gaat over het beheer van de gebouwen en de financiële zaken.

  • Rob Kracht (ouderling voorzitter, voorzitter.cvk@pknsoest.nl)
  • Wijgert Teeuw (ouderling secretaris)
  • Ben Bokdam (ouderling kerkrentmeester)
  • Aad van Heel (penningmeester)

Lees hier meer over de financiële zaken

College van Diakenen (cvd)

Het CvD verleent praktische, materiële en sociaal-maatschappelijke steun aan mensen in en buiten de kerk. 

 

Lees hier meer over de diaconie

Taakgroepen, commissies en werkgroepen

Taakgroep Pastoraat
Omzien naar elkaar en geestelijke verzorging bieden is een belangrijk aspect van onze geloofsgemeenschap.
Contactpersoon: Alie Hakkert (taakgroeppastoraat@pknsoest.nl)

Taakgroep Communicatie & Publiciteit
Welke communicatiemiddelen zijn er nodig in onze gemeente en hoe zetten we die in om mensen te informeren, enthousiasmeren en verbinden?
Contactpersoon: Jaap Hoogendoorn (taakgroepcenp@pknsoest.nl)

Taakgroep Jeugd & Jongeren
Ook kinderen en jongeren hebben nadrukkelijk een plek binnen onze gemeente.
Contactpersoon: Teun van Noorloos (tlvannoorloos@gmail.com)

Werkgroep Groene Kerk
Hoe kunnen we zorgdragen voor Gods Schepping, nu en in de toekomst? Deze werkgroep houdt zich bezig met duurzaamheid in de kerk en in onze persoonlijke levens. Contactpersoon: Gerrit Bons (groenekerk.soest@gmail.com)  

Commissie Herinrichting Kerkgebouwen
We zijn druk bezig met het aanpassen van de kerkgebouwen aan de eisen van de moderne tijd en het verbeteren van de functionaliteit van de gebouwen. Contactpersoon: Pieter de Jong (secretaris,  jo182637@telfortglasvezel.nl)

Werkgroep Beeld & Geluid
Deze vrijwilligers bedienen het geluid en de camera’s tijdens de vieringen op beide locaties en in de Emmakerk ook de beamer.
Contactpersonen: Emmakerk – Ad van der Wilt (geluid en beeld, advdwilt@xmsweb.nl) en Willem Pastink (beamer, willem.pastink@gmail.com) en Remco Bakker (Oude Kerk).

Kernteams
Verder zijn er twee kernteams die veel organisatorische zaken oppakken.