Skip to content

Financiële zaken

Digitaal doneren

Je kunt zowel in de kerkdiensten als daarbuiten doneren met je smartphone. Wij maken hierbij gebruik van een app, die door Givt speciaal is ontwikkeld voor kerken en stichtingen. Aan het einde van het jaar is er een overzicht te downloaden van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

De Givt app downloaden

Contant geven of via collectebonnen

Naast de digitale optie, is het nog altijd mogelijk contant geld of collectebonnen te geven aan de collecte. Let er wel op dat contante giften sinds 2021 niet meer aftrekbaar zijn als gift bij uw belastingaangifte. Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau.

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Kerken krijgen namelijk geen overheidssubsidie, maar de beloning van professionals, instandhouding van de gebouwen en het organiseren van activiteiten voor zowel de kerkgemeenschap als de (lokale) samenleving kost wel veel geld. Jouw inzet en financiële bijdrage zijn onmisbaar om onze plannen te kunnen realiseren Daarom is er de Actie Kerkbalans.

ANBI / RSIN

Wat is ANBI?
De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wat is RSIN?
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de Belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de Actie Kerkbalans.

Gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Inmiddels hebben alle gemeenten en diaconieën een eigen RSIN ontvangen. Dit is te vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst en dient ook vermeld te worden bij uw transparantiegegevens.

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters PG Soest

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen PG Soest

RSIN

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau,
Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: kerkelijkbureau@pknsoest.nl

A. Algemene gegevens 
Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: kerkelijkbureau@pknsoest.nl

De Protestantse Gemeente Soest beheert de website pknsoest.nl, bedoeld voor kerkganger, kerkleden en betrokken twijfelaars. Deze worden betrokken bij vragen van geloof en leven in de Soester Samenleving.

De Protestantse Gemeente te Soest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven `een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten`. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde en ordinanties.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Soest.

B. Samenstelling bestuur
De PGS kent drie locaties, de Emmakerk, de Oude Kerk en de Open Hof. Laatstgenoemde is vanaf is vanaf 1 januari 2021 niet meer voor de eredienst in gebruik, maar is nu een ontmoetingsplaats voor diverse kerkelijke activiteiten.

De PGS wordt bestuurd door een Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

C. Doelstelling/visie
De roeping van de Protestantse Gemeente Soest, hebben wij als volgt verwoord:

Wij geloven in God

 • De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in onze woonplaats gestalte te geven.

Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn

 • De Protestantse Gemeente Soest wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. Wij geloven dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen.

Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is

 • De Protestantse Gemeente Soest wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Dit betekent dat:

Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg

 • We vertellen elkaar en wie het maar horen wil de verhalen over God en Jezus.
 • Veelkleurige vieringen die aansluiten bij de behoeften van verschillende groepen.
 • Missionaire roeping.

Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente

 • Pastorale zorg in geloofs- en levensvragen.
 • Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling houden rekening met de verschillende generaties en levensfasen.

Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad, en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend

 • Bewustwording van de missionaire en diaconale roeping;
 • Ontwikkelen van missionair beleid;
 • Wij willen bijdragen aan een vindplaats voor zin- en Godzoekers;
 • Wij willen naar buiten gericht kerk-zijn;
 • Geloofwaardig en wervend in de samenleving staan;
 • Met een aansprekende en toegankelijke website;
 • Opkomen voor sociale rechtvaardigheid en hulp bieden aan de slachtoffers van onrecht en rampen;
 • Zorg voor natuur en milieu;
 • Wij gaan het gesprek aan en werken samen met mensen en groepen die deze doelen ook nastreven.

Wij zijn bereid om te veranderen en kiezen als de situatie daar om vraagt

A. Algemene gegevens
Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: kerkelijkbureau@pknsoest.nl
Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de Protestantse Gemeente Soest, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

B. Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Soest zijn openbaar en worden na aankondiging ter inzage gelegd voor de gemeenteleden op het kerkelijk bureau. Op grond van ANBI-richtlijnen is de PGS verplicht een verkorte jaarrekening te publiceren. De PGS doet dat op haar website door de balans en de staat van baten en lasten te publiceren met een korte toelichting. De staat van baten en lasten geeft met de kolom Rekening inzicht in de gerealiseerde baten en lasten in het verslagjaar. Naast deze kolom staat de begroting voor het verslagjaar met daarin de begrote baten en lasten.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld. Twee derde van de inkomsten bestaan daaruit, maar tot voor kort was dit nog ruim 70%. De PGS bezit naast de algemene reserve ook nog vermogen in de vorm van woningen die op grond van arbeidsvoorwaarden voor predikanten worden aangehouden, orgels en geldmiddelen. Aan de gemeente nagelaten gelden met een specifieke bestemming worden aan het daarvoor gevormde bestemmingsfonds toegevoegd en weer onttrokken als de gelden een bestemming krijgen. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, met uitzondering voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De hoge energielasten die zich in 2022 aankondigden drukten zwaar op de exploitatie. In het najaar van 2023 zijn voor alle kerkgebouwen nieuwe energiecontracten gesloten voor zowel stroom (groen) als gas tegen tarieven die aanzienlijk lager zijn. Waren de voor 2023 begrote energielasten bijna 4 x zoveel als daarvoor, voor 2024 is dat met de nieuwe contracten ongeveer 1,5 keer zoveel als in 2022.

Grootste kostenpost vormt nog altijd het pastoraat. Die kosten zullen na 2024 door emeritaat afnemen. De gewenste of benodigde omvang van de pastorale formatie moet nader worden bepaald waarbij de PGS afhankelijk is van instemming van de PKN. In de vermogensontwikkeling is geen rekening gehouden met de verkoopopbrengst van De Open Hof.

De daling van het ledental zal komende jaren doorzetten waardoor de vrijwillige bijdragen afnemen.
Voor 2024 wordt gerekend op € 314.000 tegen € 328.000 voor 2023.
In de tabel is het verwacht verloop voor komende jaren weergegeven.

Voor het verwacht ledental is gerekend met een jaarlijkse daling van 3,8% per jaar. Een aanname gebaseerd op de trend van afgelopen jaren, d.w.z. een afname door natuurlijk verloop (sterftecijfers CBS).

A. Algemene gegevens
Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: kerkelijkbureau@pknsoest.nl
Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

B. Samenstelling bestuur 
Het College van Diakenen (CvD) is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie van de Protestantse Gemeente Soest. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).

C. Beleidsplan 
Het vastgestelde beleidsplan van de diaconie van onze gemeente is: Beleidsplan Diaconie 2022-2026.

D. Beloningsbeleid van de diaconie
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Giften

Velen van u doen jaarlijks giften aan onze kerk, zoals bij de Actie Kerkbalans. Ook de gift via de wekelijkse collecte kunt u aftrekbaar maken door gebruik te maken van onze collectebonnen, mits u deze via een bankrekening betaalt, want de fiscus verlangt dat u alle giften schriftelijk kunt aantonen. Ook kunt u gebruik maken van de Givt-app, te downloaden via https://givtapp.net/download/. Wel moet u er rekening mee houden dat er bij het totaal van de giften een drempel van toepassing is.

Hoe werkt het?
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet, tenzij de jaarlijkse gift een bedrag van € 250.000 overschrijdt, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever (netto) hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.

Wilt u de beperking van de drempel voorkomen of komt u met uw totale giften uit boven de 10% van uw verzamelinkomen dan is het dus raadzaam om een overeenkomst voor een periodieke gift met de kerk te overwegen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat u zich verbindt om tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan de Kerk te schenken. De hoogte van dat bedrag bepaalt u uiteraard zelf.

De overeenkomst (schenking van een ‘lijfrente’) moet afhankelijk zijn van het in leven zijn van een persoon (in de praktijk meestal de schenker) en vervalt derhalve bij tussentijds overlijden van die persoon; de verplichting gaat dus niet over op de erfgenamen. Wilt u deze overeenkomst aangaan, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau, dan stellen wij deze overeenkomst graag voor u op.

Ter toelichting nog een voorbeeld in cijfers:
Stel dat iemand een verzamelinkomen heeft van € 50.000. Dan is van de ‘gewone giften’ een bedrag van € 500 niet aftrekbaar. Maak je gebruik van de periodieke giftenregeling dan komt ook die € 500 in aanmerking voor aftrek en levert dat in 2024 bij een tarief van 36,93 % een voordeel op van € 184,65. In totaal over 5 jaar dus € 923,25, welk bedrag u dus extra aan de kerk kunt doen toekomen!

Wil men de kerk graag de zekerheid geven dat de toegezegde vijf jaarlijkse termijnen daadwerkelijk volledig zullen worden uitgekeerd, dan kan men in een (aanvullend) testament een legaat ten behoeve van de kerk laten opnemen, inhoudende dat ingeval van tussentijds overlijden de nog resterende termijnen (ineens) uit de nalatenschap van de schenker zullen worden voldaan. Een model van een overeenkomst van schenking van een periodieke gift kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Voor informatie kunt u via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Schenken en nalaten

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten!
Dat is de reclame-slogan die tegenwoordig vaak op de radio wordt gehoord ten gunste van goede doelen in het algemeen. Misschien heeft u er al eens over nagedacht en wilt u overwegen om onze kerk te steunen door ons op te nemen in uw testament?

Dat kan op twee manieren: met een legaat of als erfgenaam.
Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name genoemd object (bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, een verzameling, een onroerend goed en dergelijke). Een benoeming tot erfgenaam of mede-erfgenaam betekent dat de kerk aanspraak maakt op de gehele nalatenschap of op een nader omschreven percentage daarvan.

Als u onze kerk in uw testament wilt opnemen dan is het belangrijk dat daarbij de juiste tenaamstelling wordt gehanteerd en mogelijk een goede nadere omschrijving op welke wijze het geld besteed zou moeten worden.

Een notaris kan u precies vertellen hoe u het een en ander kunt realiseren. Ook kunt u voor meer informatie via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Vrijwilligersvergoeding

In bepaalde gevallen (ter beoordeling aan het College van Kerkrentmeesters) kunnen vrijwilligers voor hun werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Soest een vergoeding ontvangen. Wanneer deze vergoeding past binnen de eisen de eisen die de belastingdienst daaraan stelt, dan is daarover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn daarbij allerlei (combinaties van) situaties denkbaar. De hoofdlijnen zijn hieronder opgenomen.

Een vergoeding van maximaal € 190 per maand en € 1.900 per jaar kan onbelast worden gegeven. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar.

Het kan zijn dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt. Ook dan zijn er mogelijkheden dit te combineren met vrijwilligerswerk. U heeft wel toestemming van UWV nodig voordat u met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordelen het UWV of het werk dat u wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Omdat de PGS de ANBI status heeft het vrijwilligerswerk geen gevolgen voor uw WW-uitkering. Zie ook de actuele informatie van de Belastingdienst.

Collectebonnen

Op dit moment is het niet mogelijk collectebonnen te bestellen via de website.
Als je collectebonnen wilt aanschaffen, neem dan even contact op met het Kerkelijk Bureau.