Skip to content

Kerklocaties

Gebouwen

Elke zondag bieden de kerken in Soest je een Open Huis in een van de kerkgebouwen. Een goed moment om eens langs te komen en geloof te proeven. Stap eens over de drempel en ontdek dat de kerk zo gek nog niet is. Onderstaand vind je een overzicht van de kerklocaties van de Protestantse Gemeente Soest. De erediensten worden gevierd in de Emmakerk en in De Oude Kerk. In de Open Hof vinden andere kerkelijke activiteiten plaats. De Wilhelminakerk (De Willemien) maakt tegenwoordig deel uit van Cultureel- en Congrescentrum De Rank.

Emmakerk

De Emmakerk werd rond 1930 gebouwd aan de Regentesselaan, de koningin moeder Koningin Emma verleende toestemming om de kerk naar haar te noemen. Zij was aanwezig bij de eerste dienst op 16 september 1931 en kerkte er regelmatig.

De Emmakerk werd in zakelijk expressionistische stijl ontworpen door architect P. Beekman en uitgevoerd door aannemer Hornsveld. Het grondplan is in de vorm van een gelijkarmig, Grieks kruis.

Regentesselaan 2b, Soest Noord
Tel: 035 – 68 35 651
Contact: emmakerk@pgsoest.nl

De Oude Kerk

De Oude Kerk werd gebouwd omstreeks het jaar 1350 en is gewijd aan de Heilige Petrus en Paulus. De kerk viel onder het toezicht van de Benedictijner abdij Sint Paulus in Utrecht. Bij de kerk is een ommuurd kerkhof. Het koor is gericht naar het oosten, de toren naar het westen. In 1481 werd de toren tegen de al bestaande kerk gebouwd. De vierkante toren heeft twee kleine zijtorens. De toren is 45,50 meter hoog. De grootste van twee twee luidklokken uit 1506 is een van de oudste van Nederland. De kleine klok is in de oorlog verdwenen, waarna er in 1950 een nieuwe klok is geplaatst die naar Koningin Wilhelmina werd genoemd. In de zuidmuur van de kerk zit een wijzerplaat van een zandstenen zuidwijzer, in de vorm van een halve cirkel.

Torenstraat 1, Soest Zuid
Tel. 035-60 221 20
Contact: deoudekerk@pgsoest.nl

v.h. De Open Hof

De Open Hof dateert uit 1971. Hervormden en Gereformeerden gingen er vanaf het begin ‘Samen Op Weg’. Dit was voor die tijd tamelijk uniek en in de pers werd hier veel aandacht aan besteed. Midden jaren tachtig was de samenwerking zover dat er in de praktijk sprake was van een echt federatieve gemeente.

Het gebouw onderging in de loop der jaren verschillende aanpassingen.
In eerste instantie kwamen er aparte ruimten voor de jongeren bij. In 1994 werd de kerkzaal vergroot en verhoogd tot een lichte ruimte, met een goede akoestiek. Tot slot werd in november 1997, met de ingebruikneming van het nieuwe Nijsse-orgel, de kroon op al dit werk gezet. De Open Hof is nu een ontmoetingsplaats met diverse (kerkelijke) activiteiten.

Veenbesstraat 2, Soest West
Tel. 035 – 60 181 18
Contact: deopenhof@pgsoest.nl

v.h. De Wilhelminakerk

Omdat het gereformeerde ledenaantal in Soest Zuid steeds groter werd en de kerk van Soestdijk te klein, valt eind 1924 het besluit om een nieuw kerkgebouw aan de Driehoeksweg te laten bouwen.
In 1931 wordt de kerk alweer uitgebreid en biedt dan plaats aan wel 500 leden. Op 23 december 1931 kan de verbouwde kerk aan de Driehoeksweg gelukkig alweer in gebruik worden genomen en bij Koninklijk besluit is haar naam voortaan: Wilhelminakerk. 

Na de oorlog wordt de Wilhelminakerk uitgebreid met vergaderruimtes en een modern jeugdgebouw. De aanbouw gaat de Rank heten en wordt op 4 oktober 1961 in gebruik genomen. In 2008 wordt de Wilhelminakerk en de Rank met hulp van vele leden grondig verbouwd. Tegenwoordig maakt “De Willemien” deel uit van Cultureel- en Congrescentrum De Rank.

Soesterbergsestraat 18, Soest Zuid
www.dewillemien.nl